זכות גידור קרקע חקלאית

נרשמת ירידה בביקוש לדירות של כ – 12%
07/11/2012
זכות הגידור
26/11/2012

ועדת הערר סירבה להתיר גידור שטח חקלאי שלא לצורך שימוש חקלאי מובהק
סקרנו את החלטת ועדת הערר לתכנון ולבניה בירושלים בה נקבע כי "גידור מקרקעין
מהווה מימוש ראשוני וחשוב של זכות הקניין".
הפעם נדון בהחלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון לסרב לבקשת פלוני לגדר שטח חקלאי
לצורך "ריכוז ציוד חקלאי פלוס כלים חקלאיים".
ועדת הערר לתכנון ולבניה בחיפה אישרה את עמדת הוועדה המקומית בקובעה כי "נוכח הרגישות
הקיימת והמוצדקת לשימוש השטחים הפתוחים אנו סבורים כי מקום בו לא התבקש שימוש חקלאי
במקרקעין, אשר על פי עמדת משרד החקלאות מחייב גידור, אין הצדקה לאפשר גידור כזה בהיעדר
הוראה פוזיטיבית בתכנית המתירה לעשות כן".

Call Now Button //]]>