טעיתם בשיקול דעת – ניתן לחשוב מחדש

פיתוח עירוני בעולם המודרני – הפקעה
12/03/2012
החלטת מנהל 1184 – עיקריה וחשיבותה ותיקונה ע"י החלטת מנהל 1186
12/03/2012

בפס"ד שניתן לאחרונה (ו"ע 9094/08) דובר בנישום אשר נמנה בקבוצת רכישה שרכשה זכויות בקרקע עליה בנין מגורים ישן. בשנת 2007 הרסה הקבוצה את הבניין ובנתה תחתיו בניין מגורים חדש. העורר מכר את דירת המגורים שלו בבניין החדש וסבר, על פי תחשיב העלויות והניכויים שביצע, כי נוצר לו הפסד במכירת הדירה ולפיכך לא יהא עליו לשלם מס שבח בגין המכירה.

לפיכך, לא הגיש העורר בקשה לפטור לפי חוק מיסוי מקרקעין. בשלב מאוחר יותר, נערכה לעורר שומה ובהתאם לחישובו של מנהל מס שבח, נקבע שבח החייב במס. אי לכך, ביקש הנישום לשנות את הצהרתו בהתאם לסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין ולבקש להחיל עליו את הפטור על פי החוק. מנהל מס שבח דחה את בקשתו של הנישום.

סעיף 85 לחוק, מקנה למנהל את הסמכות  לתקן שומה  תוך 4 שנים מיום שנעשתה, זאת במקרים הבאים:

  • נתגלו עובדות חדשות.
  • נמסרה הצהרה לא נכונה ע"י המוכר.
  • נתגלתה טעות בשומה.

ועדת הערר דנה האם בקשתו של העורר לשנות הצהרתו ולבקש את הפטור ממס בגין מכירת דירת המגורים עומדת בתנאי סעיף 85(3) ומקנה למנהל במקרה זה סמכות לתקן השומה בשל טעות שנתגלתה.

הועדה קובעת כי, במקרה דנן אין לכאורה טעות בשומה אלא טעות בשיקול דעתו של העורר. בהסתמך על פס"ד יעקובוביץ' (ע"א 736/87) קובעת הועדה כי ביהמ"ש העליון הרחיב בפס"ד יעקובוביץ' את המונח "טעות" שבסעיף 85(3), ולפיכך, ניתן לכלול במסגרת סעיף זה גם טעות בכדאיות וגם טעות בשיקול דעת. ובלשון ועדת הערר:

"לכאורה אין כאן טעות בשומה אלא טעות בשיקול דעתו של העורר. לאור ההרחבה העולה מפסק דין  יעקובוביץ' ניתן להכליל טעות זו במסגרת סעיף 85(3) לחוק הנ"ל. "טעות כלשהי" כוללת טעות משפטית, טעות כלכלית, טעות בכדאיות וגם טעות בשיקול הדעת".

פסק דין חשוב זה של ועדת הערר, מפרש בצורה ליבראלית ומרחיבה את הלכת ביהמ"ש העליון בפס"ד יעקובוביץ', בעניין פרשנות המונח "טעות". פרשנות מרחיבה זו מאפשרת לנישום לכלכל צעדיו ולשנות בחירותיו על פי המציאות הכלכלית בה הוא פועל. והכול,  במסגרת ארבע השנים כנקבע בסעיף 85 לחוק.

Call Now Button //]]>