חוק מיסוי מקרקעין הוראת שעה תשע"א- 2011

השבח לאל נגמר השבח אבל למי בדיוק ?
12/03/2012
בחלוקת בית פרטי אחד לשלוש יחידות דיור ינתן פטור ממס שבח רק לאחת היחידות
12/03/2012

בשל העלייה המשמעותית במחירי הדיור בשנים האחרונות ובניסיון להשפיע על מגמה זו בשוק הדיור בטווח הקצר, החליטה הממשלה על מספר צעדים שיגדילו את היצע  הדירות למגורים ובכך יסייעו להוזלת מחירי הדירות.
מחד, נקבעו הקלות במכירת דירות מגורים מזכות, בשיעורי המס במכירת קרקע למגורים, ובמס רכישה לרוכשי דירת מגורים יחידה, ומאידך, נקבעו שיעורים ומדרגות מס רכישה גבוהות לרוכשי דירת מגורים שאינה דירה יחידה.

הצעת החוק אושרה ביום 16 בפברואר 2011 .

להלן עיקרי החקיקה :

הגדלת מדרגת המס הראשונה בחישוב לדירה יחידה

במסגרת הוראת השעה, הוגדלה מדרגת המס הראשונה ליחיד שרכש דירת מגורים והתקיים בו אחד התנאים הקבועים בחוק לסכום של 1,350,000 ₪ (במקום מדרגת מס ראשונה בסכום של 1,139,320).

להלן מדרגות המס לתקופת הוראת השעה:

על חלק השווי שאינו עולה על 1,350,000 ₪ – לא ישולם מס
על חלק השווי שבין 1,350,000 ₪ לבין 1,601,210 ₪ – 3.5%
על חלק השווי העולה על 1,601,210 ₪ – 5%

הגדלת שיעורי מס הרכישה בחישוב לדירה שאינה יחידה

במסגרת הוראת השעה, הוגדלו שיעורי המס ומדרגות המס לרוכשי דירות מגורים (לא יחידה).

על חלק השווי שאינו עולה על 1,000,000 ₪ – 5%
על חלק השווי שבין 1,000,000 ₪ לבין 3,000,000 ₪ – 6%
על חלק השווי העולה על 3,000,000 ₪ – 7%

שני הסעיפים הנ"ל תקפים לגבי רכישות שנעשו מיום 21/02/2011 ועד ליום 31/12/2012.

המדרגות יתואמו פעם אחת בשנה ב-16 בינואר 2012 לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש ינואר 2011.

פטור במכירת דירת מגורים מזכה

בהוראת השעה נקבעו הוראות המאפשרות, למוכר דירת מגורים מזכה, קבלת שני פטורים בנוסף לפטורים להם הוא זכאי מכוח החוק, ע"פ בקשתו שתוגש במועד ההצהרה, ובהתאם לעמידה במס' תנאים המפורטים בחוק.
מוכר שעמד בתנאים ביקש פטור עפ"י הוראת-השעה יהיה זכאי לפטור, כאמור, בהתאם לכללים הבאים:

  1. אם שווי המכירה עד 2,200,000 ₪ (תקרת הפטור) – כל המכירה תהא פטורה ממס.
  2. אם שווי המכירה עלה על התקרה, המס יחושב כאילו נמכר כל הנכס ללא פטור ותוצאת המס תוכפל בהפרש שבין שווי המכירה לבין סכום התקרה חלקי שווי המכירה.
  3. במכירת דירת מגורים מזכה אשר התמורה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת, יינתן הפטור לדירת המגורים בכפוף להוראות סעיף 49ז לחוק, אך לא יותר מתקרת הפטור עפ"י הוראת השעה.
  4. במכירת חלק מדירת מגורים מזכה, תקרת הפטור עפ"י הוראת השעה  תהיה באופן יחסי לחלקו של המוכר בדירת המגורים.

פטור מלא או חלקי עפ"י הוראה זו לא יינתן למוכר אחד יותר משתי פעמים בתקופת הוראת-השעה.

הנ"ל תקף למכירות שנעשו מיום 01/01/2011 ועד ליום 31/12/2012

לא יראו במכירה שלגביה ניתן פטור לפי הוראת-השעה כפטור אותו ניצל המוכר ב-4 השנים האחרונות, והכול לגבי מוכר דירת מגורים מזכה לפי הוראות החוק בתקופה הקובעת.

לאחר תום תקופת הוראת השעה, יראו בפטור הניתן על פי הוראת השעה, כפטור אותו ניצל המוכר ב- 4 שנים האחרונות.

הפחתת שיעור מס השבח הריאלי לגבי קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים

בחוק נקבע, כי השבח הריאלי שיוטל על יחיד שמכר קרקע שנרכשה עד 7/11/2001 יחושב באופן ליניארי, כך שעל השבח הריאלי עד תחילה (7/11/2001) יוטל מס בשיעור מס ההכנסה שחל על היחיד לפי סעיף 121 לפקודה, ועל יתרת השבח הריאלי (מיום 7/11/2001 ועד יום המכירה) יוטל מס בשיעור של עד 20%.

בהוראת השעה נקבע כי יחיד, שימכור בתקופה שבין 15/11/2010 ועד 31/12/2011 קרקע המיועדת לבנייה למגורים ושיום הרכישה שלה הינו מ-1/4/1961 ועד 6/11/2001 ישלם מס על השבח הראלי בשיעור כאמור בסעיף 121 לפקודה ועד שיעור של – 20%.

לקיום הסעיף דלעיל מס' תנאים מצטברים אותם ניתן למצוא בחוק.

הנ"ל תקף לגביי מכירות שנעשו מיום 15/11/2010 ועד ליום 31/12/2011

לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, ניתנה סמכות להאריך את הוראת השעה לעניין הקלה בשיעורי מס השבח לשנה נוספת, קרי עד ל-31/12/2012.

Call Now Button //]]>